Safety
ReadyPlanet.com
dot dot
Safety
"เทคโนโลยียิ่งทันสมัย ความปลอดภัยยิ่งต้องพัฒนา"


บริษัท พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด
ปฏิญญาและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมปฏิญญา


บริษัท พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จำกัดจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักนโยบายด้านอาชีวอนามัย                     
ความปลอดภัยของ พนักงาน ลูกค้าและผู้รับเหมา และปกป้องสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังนี้

-        ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อบุคคล
-        คำนึงถึงอาชีวอนามัยที่ดีของพนักงานและสาธารณะชน
-       อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

นโยบาย
-   สร้างจิตสำนึกให้พนักงานในด้านความปลอดภัยรวมทั้งให้ความรู้และฝึกอบรมเป็นประจำ
-   มีการวางแผนอย่างเป็นระบบขั้นตอนการทำงาน ในการจัดการด้านอาชีวอนามัย
    ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องต่อกฎหมาย
-   กำหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนและทุกหน่วยงานมีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินการข้างต้น
-   มีการตรวจสอบ ประเมินผล ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
    
เพื่อนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายนี้

                                                                                         พิเศษศักดิ์ ภักดีเทวา

                                                                                         กรรมการผู้จัดการ
                                                                                         
พฤษภาคม 2550บริษัท พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด
นโยบายเรื่องอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล


บริษัท พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จำกัดมีความตั้งใจแน่วแน่ ว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฎิบัติงาน
โดยมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลให้อย่างดีที่สุด และจัดอบรมให้รู้จักวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทบทวนวิธีการใช้อยู่เป็นประจำ
โดยคำนึง ถึงสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ

                                                                                         อนุรักษ์ ผาภูมิ 
                                                                                         กรรมการ
                                                                                         ธันวาคม 2550บริษัท พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด
นโยบายด้านยาเสพติด
 

บริษัท พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด มีความตั้งใจแน่วแน่ ว่าพนักงานทุกคนจะไม่ปฎิบัติงานภายใต้ฤทธิ์ของยาเสพติด
โดยจะทำการสุ่มตรวจและพัฒนาวิธีการสุ่มตรวจยาเสพติดของพนักงานเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ บริษัท
โดยจะให้ความรู้ ข่าวสาร อบรม เพื่อให้ระลึกถึงโทษภัยของยาเสพติดและ ผลกระทบต่อการทำงาน

                                                                                        กรรมการ
                                                                                        ชูชาติ  มณีมงคล
                                                                                        มกราคม 2551

ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม
ขยะมูลฝอยนั้น นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว\
ปัญหาความสกปรกต่าง ๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอยจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
 

บริษัท พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จำกัดมีความตั้งใจแน่วแน่ ว่าพนักงานทุกคนจะไม่ปฎิบัติงานภายใต้ฤทธิ์ของยาเสพติด
โดยจะทำการสุ่มตรวจและพัฒนาวิธีการสุ่มตรวจยาเสพติดของพนักงานเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ บริะให้ความรู้ ข่าวสาร อบรม เพื่อให้ระลึกถึงโทษภัยของยาเสพติดและ ผลกระทบต่อการทำงาน

                                                                                                                     กรรมการ
                                                                          
 


dot
Newsletter

dot
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletCompany Profile VDO Present V.Thai


เพิ่มเพื่อน


www.pacdd.com